האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

ניהול מזומנים

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

ניהול מזומנים חוזה את תזרימי המזומנים (זרימת הכסף אל העסק וממנו) כחלק ממחזור ההון החוזר, מכין תקציבי מזומנים וכספים ודוחות תזרים הכספים, ומנהל את המזומנים או הכספים הזורמים דרך החברה.

מטרה

יעד בסיסי

היעד הבסיסי של ניהול המזומנים הוא להבטיח שסכום המזומנים הזורם לעסק יהיה גדול מסכום המזומנים היוצא ממנו. במלים אחרות, מטרת ניהול המזומנים או הניהול הכספי היא להבטיח שהמזומנים והכספים הדרושים להתרחבות או לצרכים משתנים יעמדו לרשות החברה מבלי לנעול מקורות מימון שהיו ניתנים להשקעה או לניצול ריווחיים יותר במקום אחר, ומבלי להסתמך בצורה מוגזמת על משיכות יתר בבנק או הלוואות קצרות מועד.

סחר-יתר

ניהול מזומנים שואף לצמצם את הסכנה של סחר-יתר. זה מתרחש כאשר חברה המתרחבת במהירות משיגה רווחים מוגדלים, אולם מצב המזומנים שלה מתדרדר מאחר והמכירות המניבות את הרווחים אינן מתורגמות לתזרים מזומנים.

מכירות נוספות מצריכות תוספת מלאי, כוח אדם והוצאות הוניות. בשלב הראשון, מכירות יוצרות חובות עם פער זמן לפני פרעונם. גורמים אלה עלולים לספוג יותר מתזרים המזומנים שנוצר.

המידה בה החברה יכולה וצריכה להסתמך על משיכות יתר למימון גרעון היא מוגבלת. קיימת תמיד הסכנה שבזמנים קשים הבנקים יצמצמו או אפילו לא יסכימו להעניק משיכות יתר, עובדה שתביא למשבר מזומנים.


 

מרכיבי ניהול המזומנים

ניהול מזומנים מתחיל בבניית תקציבי תיפעול והוצאות הוניות. אלה משולבים במידע על השקעות שנתקבלו ועל זרימת כספים מהעסק החוצה בצורת מסים, דיבידנדים או תשלומי רבית ליצירת התקציב הפיננסי. כאמצעי עזר לתקציב זה, דו"ח תזרים הכספים מראה את המקור והיישום של הכספים המנוצלים על-ידי החברה. לסיום, תהליך ניהול זרם הכספים מבטיח שכל המזומנים או הכספים הזורמים לעסק יטופלו ביעילות.

תקציב המזומנים התיפעולי

תקציב המזומנים התיפעולי מטפל בתקבולים מתוקצבים (תחזיות זרימת כסף לעסק) ובתשלומים מתוקצבים (תחזיות זרימת כסף מהעסק). הוא כולל את כל מה שנקרא לעתים הוצאות ליצירת הכנסה הנגרמות במימון הפעולות הנוכחיות, כלומר, עלויות הפעלת העסק במטרה ליצור מכירות - קניית חומרים, חלקים, כלים וציוד שאינם נכסים הוניים, עלויות כוח אדם ועלויות מכירה, מינהלה ומחקר ופיתוח.

תקציב המזומנים התיפעולי מבוסס על תחזיות זרימת הכסף לעסק וממנו לכל מחזור חישוב בשנה. אם התקציב הראשון חושף בעיות בתזרים המזומנים, ניתן לנקוט בצעדים כדי לראות האם יש צורך בהתאמת הכסף הזורם מהעסק (עיכוב תשלומים לנושים) או בכסף הזורם אל העסק (גבייה נמרצת יותר של חובות). ניתן גם להכין תוכניות חירום כדי לגייס מימון לטווח קצר במקרה הצורך.

הנה דוגמא סכימטית לעריכת תקציב מזומנים:

תקציב מזומנים תיפעולי

סה"כ

...דצמבר

פברואר

ינואר

תקבולים מתוקצבים

  מכירות במזומן

  תקבולים מבעלי חוב

  חומרים

  רכישות במזומן

  תשלומים לנושים

  משכורות מפעל

  הוצאות ייצור אחרות (לא כולל פחת)

  הוצאות מכירה

  הוצאות מינהלה

סה"כ תשלומים

עודף (גרעון) במזומנים תיפעוליים

תקציב הוצאות הוניות מזומן

תקציב הוצאות הוניות מזומן מתכנן את המבנה הכספי של פרויקטים להוצאות הוניות.

תחזית הכספים הזורמים מהעסק צריכה להישקל בקפידה ביחס לתקציב המזומנים התיפעולי כדי להבטיח מניעת בעיות בתזרים המזומנים. לעתים קרובות ניתן לחלק הוצאות הוניות לשלבים כדי למנוע בלבול.

שני התקציבים האלה אינם מתייחסים לשיעור הפחת המוצג בדו"ח רווח והפסד. מטרת חיוב הפחת היא לפזר את עלות הנכסים הקבועים על פני התקופות המסוימות או המוצרים המסוימים המפיקים תועלת מהשימוש בנכסים אלה כך שהון החברה יישאר שלם. חיוב הפחת אינו כולל זרימת מזומנים מהעסק, וזאת הסיבה שהוא אינו נכלל בתקציב המזומנים התיפעולי.

התקציב הפיננסי

התקציב הפיננסי נערך על סמך המידע שסופק בתקציב המזומנים התיפעולי ובתקציב ההוצאות ההוניות ומידע נוסף על תקבולים (הכנסה מהשקעות) והוצאות או תשלומים (מסים, דיבידנדים ותשלומי רבית).

הניתוח עשוי להצביע על הצורך בארגון מחדש של התזרימים בתקציב הפיננסי כדי להתגבר על בעיות גרעון חזויות. אם לא ניתן לחסל את הגרעון במזומנים, הניתוח יראה היכן יש צורך לגייס מימון. תחזית רווחים תסייע בתיכנון ההשקעות.

התקציב הפיננסי נערך על-פי השורות המוצגות בטבלה הבאה:


 

תקציב פיננסי

 כניסת מזומנים

  יתרת מזומנים פתיחה

  עודף מזומנים תיפעולי

הכנסה מהשקעה

  סה"כ תקבולים

יציאת מזומנים

  מסים

  דיבידנד בכורה (נקי)

  דיבידנד רגיל (נקי)

  תשלומי רבית (נקי)

  רבית בנקאית

  הוצאות הוניות

  גרעון מזומנים תיפעולי

סה"כ תשלומים

עודף מקורות או חוסר מקורות

מכירות או רכישת השקעות

יתרת מזומנים סגירה

דו"ח מקורות ושימושים

המקור והיישום של דו"ח מקורות ושימושים מספקים את התשובות לשאלות הבאות מצד בעלי-המניות והנהלת החברה:

1. אילו משאבים היו זמינים לחברה בשנה האחרונה?

2. כיצד השתמשה החברה במשאבים אלה?

3. באיזו מידה נוצרו כספים מפעולות או גויסו באמצעים אחרים, לרבות הלוואות והתחייבויות או היפטרות מנכסים קבועים?

4. האם הכספים שנוצרו מפעילות רגילה מכסים את תשלומי המסים והדיבידנד, או האם הכספים למימון תשלומים אלה גויסו באמצעות הלוואות לטווח רחוק או מכירת נכסים?

הכנה

העיקרון להכנת דו"ח מקורות ושימושים הוא השוואה של המאזן בסוף התקופה עם המאזן של תחילת התקופה ופירוט השינוי בכל פריט של המאזן. הדו"ח נערך על-פי השורות הבאות:

דו"ח מקורות ושימושים

מקורות לכספים

  רווח לפני מס

  התאמות לפריטים שאינם קשורים בתנועת הון, למשל פחת

  תקבולים מהנפקת מניות

  תקבולים ממכירת נכסים קבועים

  הלוואות שגויסו

שימושים לכספים

  רכישת נכסים קבועים

  תשלום מסים

  תשלום דיבידנדים

עליה (ירידה) בהון החוזר

מורכבת מ:

  עליה (ירידה) במלאי

  עליה (ירידה) בחייבים

  עליה (ירידה) בזכאים

  עליה (ירידה) בהון נזיל נטו


 

ניהול תזרים המזומנים

ניהול מזומנים הינו יותר מאשר הנסיון הפשוט להבטיח שסכום המזומנים הנכנסים יעלה על סכום המזומנים היוצאים מהעסק, אם כי אין להמעיט בחשיבותה של צורת נזילות זאת. הוא כרוך בניהול הכסף במובן הרחב יותר של תפיסת מערכות המימון. תזרים כספים דרך כל נכסי העסק, וניהול תזרים כספים הם המשימה החיונית של החלטה ובקרה של נפח ההון והמהירות בה כספים נעים דרך המערכת.

לפיכך, ניהול תזרים כספים מבטיח:

1. עריכת תחזיות לגבי כל הכספים העוברים במערכת;

2. נקיטת צעדים להבטיח, עד כמה שניתן, את איזון הכספים היוצאים מהעסק וזורמים אליו כדי לאפשר רמת נזילות נאותה ולהימנע מגרעונות מוגזמים שאינם ניתנים למימון באמצעים רגילים;

3. בקרה נאותה של אשראי וחובות אבודים במטרה לזרז ולנצל עד למקסימום את זרימת המזומנים לעסק;

4. צמצום העלות של מימון גרעונות לטווח קצר באמצעים כמו משא ומתן על הגדלת תקרת משיכות היתר, או דחיית תשלומים לנושים (באופן סביר);

5. שסך המשאבים ההוניים של החברה יהיו מספיקים כדי לענות על רמות הפעילות הנוכחיות והעתידיות;

6. השקעה ריווחית של משאבי מזומנים עודפים, הן לטווח קצר והן לטווח ארוך;

7. מעקב מתמיד על זרימת הכספים לעסק וממנו כדי להצליח בהפעלת האמצעים השונים שפורטו למעלה.

תועלות

ניהול מזומנים הוא תהליך שיטתי של נסיון להבטיח צמצום בעיות הנזילות וניהול יעיל של ההון. הוא מאפשר לחברה להכיר בסכנות הפוטנציאליות של סחר-יתר. ניתן לנקוט בצעדים לשינוי תוכניות הפעילות כדי להתאימן למשאבי המזומנים, או, טוב יותר, לגייס את ההון הנוסף הדרוש לפני שהמשבר יכה בחברה.


 

רגע של השראה
 

לתת ולקבל

חיים מוצלחים בעולם של ימינו תלויים יותר בדאגה לצורכי האחרים מאשר בסיפוק צרכינו. אנשים ספורים בלבד הם עצמאיים במלוא מובן המלה - כל אחד מאיתנו חייב ל"מכור" שירותים כדי להשיג את ההכנסה הדרושה לקנות שירותיהם של אחרים.

יחד עם זאת, מדהים לראות כי ישנה קבוצה קטנה של בני אדם המצליחים יותר מאחרים במכרם את שירותיהם. מזלם הטוב הולך ומשתפר בעוד אנו רק מנסים לשמור על הקיים.

חוק החיים קובע כי כדי להצליח אנו חייבים תחילה לתרום לשפע. אין איש המסוגל לצבור עושר בכל תחום של חייו מבלי שקודם יעשיר את האחרים. תן לאנשים יותר מכפי שהם מצפים.

אם תעשה כן, הביקוש לשירות שלך או לכל מה שאתה מוכר, יעלה. ערך השוק ולפיכך התמורה, עומדים תמיד ביחס ישיר לביקוש. המעסיק שלך, עובדיך, בן הזוג, הילדים וחברים יעניקו לך תמיד תמורה אם תיתן להם עיסקה טובה.

לכן, אם ברצונך להצליח, עליך לשכוח קודם את התמורות הרצויות לך. הרעיון שעליך לתת יותר מכפי שאתה מצפה לקבל צריך לרדוף אותך יום וליל. תתפלא לראות כיצד התמורות יבואו מעצמן.

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול