האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

חשבונאות עלות

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

חשבונאות העלות מטפלת בסיווג, רישום, הקצאה וניתוח של נתוני עלויות כדי לספק מידע לתמחור מוצרים, בקרת ניהול וקבלת החלטות.

יעדים

1. תמחיר. לספק הנחייה בהחלטות תמחיריות ולהבטיח שהמחירים יכסו לכל הפחות את עלויות הפיתוח, הייצור ומכירת מוצרי החברה ואת עלויות הניהול ומימון החברה.

2. בקרה. לספק בסיס לבקרת ההוצאות על-ידי אבטחה שהמנהלים מעורבים בתיקצוב העלויות במחלקותיהם ויש להם את המידע שיאפשר להם לפקח על העלויות במסגרת התקציב.

3. ניהול רווחים. לספק מידע על עלויות קבועות ומשתנות שיאפשר חיזוי רווחים ותרומות ויבטיח שהרווחים יושגו ויימדדו באופן מדויק.

4. הערכת מלאי. להבטיח שהמלאי יוערך נכונה ויספק בסיס למדידת רווחים מציאותית.

5. הערכת דרכי-פעולה חלופיות. לספק מידע שיסייע בקבלת החלטות בנוגע לתיכנון העיסקי, תיכנון מוצרים והערכת פרויקטים להשקעות הוניות.

טכניקות לחשבונאות העלות

טכניקות חשבונאות העלות עוסקות ב:

1. סיווג עלויות

2. תמחיר

3. ניתוח עלויות

העלויות צריכות להיות מסווגות על-פי סוג ההוצאה (ישירה או עקיפה), או התנהגות (קבועה או משתנה), ולהתייחס למוצר, לעבודה או להזמנה ולמקום בו הפעילות יוצרת את ההוצאה. התמחיר קובע את עלויות המוצר על-ידי הקצאת עלויות ראשוניות ותקורה למוצרים ואספקת הבסיס לניתוח, קבלת החלטות ובקרה.

סיווג עלויות

סיווג עלויות על-פי סוג ההוצאה

תהליך סיווג זה מבחין בין: עלויות ייצור ישירות המזוהות בבירור עם המוצר. עלויות ישירות נחלקות ל:

חומרים ישירים המהווים חלק מהמוצר המוגמר וניתנים לשיוך ישיר אליו;

עבודה ישירה. העבודה התורמת להמרת החומרים הישירים או הרכיבים למוצר מוגמר;

הוצאות ישירות. אותן עלויות שאינן חומרים או עבודה הניתנות לשיוך ישיר למוצר (למשל, עלות עיבוד המוצר על-ידי קבלן משנה);

הסך הכולל של עלויות חומרים ישירים ועבודה ישירה ועוד הוצאות ישירות, המוכר גם בשם עלות ראשית של הייצור.

עלויות ייצור עקיפות שאינן ניתנות לזיהוי מיידי עם המוצר או יחידת העלות הסופית, וכוללות:

חומרים עקיפים כמו כלי עבודה וחומרים מתכלים בהם נעשה שימוש במחלקת הייצור;

עבודה עקיפה כמו פיקוח, ניהול מחסנים, תחזוקה, נקיון;

הוצאות עקיפות כמו שכר דירה ומסים עירוניים, פחת המפעל וביטוח.

הסך הכולל של עלויות חומרים ועבודה עקיפות ועוד ההוצאות העקיפות מוכר בשם תקורת המפעל.

עלות המוצר הכוללת או הסך הכולל של ההוצאה לייצור הינו סכום העלויות הראשיות ותקורת המפעל.

הוצאות עקיפות או תקורה אחרות הנגרמות על-ידי פעילויות או על-ידי הצורך לשלם עבור מתקנים או שירותים שאינם קשורים לייצור, כוללות:

עלויות הפצה - אחסנה, הובלה או מחקר ופיתוח;

הוצאות מינהלתיות - עלויות המחלקות המינהלתיות כמו כספים, כוח-אדם והנהלה, ועוד עלויות החברה כמו שכר דירה, מסים עירוניים וביטוח שאינם ניתנים לשיוך ישיר לייצור.


 

 סיווג העלויות על-פי התנהגות

ניתן לסווג את העלויות על-פי שלושה דפוסי התנהגות:

1. משתנה, כאשר העלות משתנה באופן ישיר או יחסי לרמת הפעילות. חומרים ישירים הינם דוגמה לעלות משתנה. במקרה זה, העלות המשתנה ליחידה היא קבועה ללא קשר לשינויים ברמת הפעילות.

2. קבועה, כאשר העלות הכוללת נשארת זהה לאורך תקופת זמן מבלי להתחשב בשינויים ברמות הפעילות. הפריטים הנפוצים ביותר בעלי עלות קבועה הינם שכר דירה ומסים עירוניים, משכורות מנהלים ופחת על נכסים קבועים. במקרים אלה העלות הקבועה ליחידה תרד במקביל לעליה בתפוקה ותעלה כאשר יש ירידה בתפוקה.

3. משתנה למחצה, כאשר הסך הכולל של העלויות נוטה להשתנות במקביל לשינויים משמעותיים ברמות הפעילות, אולם נשאר קבוע ברמות פעילות מסוימות.

4. מדורגת, כאשר יש שינוי משמעותי בעלויות ברמות פעילות מסוימות (סוג של עלות משתנה למחצה).

סיווג עלויות על-פי מוצר, הזמנה או עבודה

עלות מוצר, הזמנה או עבודה נקבעת על-ידי חישוב העלויות הישירות של עבודה ישירה וחומרים ישירים. בנוסף, התקורות המחלקתיות מוקצות בהתאם לאחד ממדדי הפעילות הבאים:

1. עלויות עבודה ישירה

2. שעות עבודה ישירה

3. שעות מכונה

4. יחידות מוצר.

סיווג עלויות על-פי מיקום

עלויות ניתנות לסיווג על-פי פונקציה, מחלקה, מיקום או מרכז עלות מיועד. עלויות הניתנות לשיוך ישיר יוקצו למרכז העלות והינן ניתנות לבקרה על-ידי המנהל של אותו מרכז עלות. במערכת עלויות בספיגה מלאה, עלויות אחרות שאינן ניתנות לשיוך ישיר יוקצו למחלקות על בסיס שרירותי כלשהוא, למשל, עלויות תפוסת מבנה יכולות להיות מוקצות על בסיס שטח הרצפה. עלויות מוקצות אינן ניתנות בדרך כלל לבקרה על-ידי המנהל המחלקתי.

קטגוריות העלות המשתנה למחצה והעלות המדורגת קיימות משום שעלויות אכן מתנהגות באופן זה. אולם כאשר מבצעים ניתוח עלות-מחזור-רווח (ע"ע), או מכינים גרף נקודת איזון, יש צורך לפעמים להניח הנחות לגבי האם העלויות הינן באמת משתנות או האם יש להתייחס אליהן כקבועות למטרת החישוב.

כאשר בוחנים את העלויות הקבועות, יש גם צורך לזכור את תפיסת הטווח הרלבנטי. עלות קבועה היא קבועה רק ביחס לתקופת זמן נתונה - תקופת התקציב - ורק ביחס לטווח פעילות נתון, אם כי רחב, הנקרא הטווח הרלבנטי. לדוגמה, תפוקה מעל לטווח מסוים עשויה לחייב שטח נוסף או צוות ניהול ופיקוח נוסף.

חישוב עלויות

בטכניקות לחישוב עלויות נעשה שימוש למדידה והקצאת עלויות למטרות אספקת מידע הדרוש לתמחור המוצר, בקרה וקבלת החלטות.

מדידת עלות

עלויות המוצר ניתנות למדידה כעלויות בפועל המורכבות מהעלויות הראשיות של החומרים, עבודה והוצאות מפעל ועוד תקורת המפעל שהוקצתה. בייצור המוני או אצווה, ניתן להשתמש בחישוב עלויות סטנדרטי כאמצעי לבקרה ניהולית. עלויות לחלקים או תהליכים סטנדרטיים נקבעות על-ידי חקר עבודה או (טוב פחות), על סמך נסיון העבר. עלויות בפועל נבחנות כנגד עלויות סטנדרטיות (ע"ע חישוב עלויות סטנדרטיות).

הקצאת עלויות

העלויות העקיפות של שירותים מרכזיים כמו משרדי ההנהלה, פרסום החברה ומחקר בסיסי אינן מאפשרות הקצאה קלה באופן מעשי ומשכנע. כיצד לעשות זאת או האם לעשות זאת בכלל הוא נושא לוויכוח, במיוחד כאשר מאמצים את עקרון חשבונאות תחומי האחריות (כלומר, תקציב האחזקה או מרכזי עלות האחראים באופן מלא לכל העלויות שהם יוצרים) (ע"ע חשבונאות תחומי אחריות). הוויכוח מתמקד בתועלות היחסיות של:

1. חישוב עלות ספיגה (ע"ע) בו כל העלויות, קבועות ומשתנות כאחד, מוקצות למרכזי עלות; או

2. חישוב עלויות משתנה או לפי עלות שולית (ע"ע) בו רק העלויות המשתנות משויכות לעלויות היחידה, והעלויות הקבועות משויכות לתקופות רלבנטיות המתקזזות במלואן כנגד התרומה לאותה תקופה.

ניתוח עלויות

כאשר מנתחים עלויות, יש לשקול את התפיסות הבאות:

1. האבחנה בין עלויות מוצר ועלויות תקופה

2. האבחנה בין הסך הכולל של העלויות ועלויות שוליות

3. הצורך ברלבנטיות

4. שימוש בחישוב עלות דיפרנציאלי

5. עלות אלטרנטיבית.

עלויות מוצר ותקופה

עלויות מוצר קשורות לסחורות שייוצרו או נרכשו למכירה מחדש והן ניתנות לזיהוי ראשוני כחלק מהמלאי. עלויות מוצר או מלאי אלו הופכות להוצאות בצורת עלות הסחורות שנמכרו רק כאשר המלאי נמכר. עלויות תקופה הן עלויות שמנוכות כהוצאות במשך התקופה הנוכחית ללא סיווג קודם כעלויות מוצר.

סך עלויות ועלויות שוליות

אם חלק מהעלויות הן משתנות בעוד שחלק מהן קבועות, העלות הכוללת ליחידת תפוקה היא מייצגת רק ברמת פעילות אחת. שינוי בנפח התפוקה ישפיע על העלות הכוללת ליחידה משום שהעלויות הקבועות יתפזרו על פני מספר גדול יותר או קטן יותר של יחידות. חישוב עלויות שוליות מכיר במאפיין ההשתנות של פריטי עלות ומבחין בין העלויות המשתנות והשוליות והעלויות הקבועות או התקופתיות. כאשר מחשבים את העלות השולית של המוצר, מחשבים את העלות הראשונית ואת התקורה המשתנה. ההפרש בין העלות השולית של המוצר ומחיר המכירה הוא ההכנסה השולית או התרומה.

רלבנטיות

ניתוח עלויות חייב להיות רלבנטי. הוא חייב לספק מידע שיוביל להחלטות הטובות ביותר בנוגע לדרכי-פעולה עתידיות כאשר החלופות זמינות. לפיכך, ניתוח עלויות מטפל בנתונים העתידיים הצפויים שישפיעו על בחירת הפעולה. במונחי ניתוח עלות, הרלבנטיות קשורה לעלויות העתידיות הצפויות של החלופות ולאו דוקא לנתונים הסטוריים שאין להם כל שייכות להחלטה.


 

חישוב עלויות דיפרנציאלי

בחישוב עלויות דיפרנציאלי משתמשים בקבלת החלטות שהינו בעיקרו של דבר תהליך בחירה מבין חלופות מתחרות, כל אחת עם צירוף משלה של הכנסות ועלויות. בעיות הבחירה כוללות החלטות לגבי הוצאות הוניות, החלטות קנה או ייצר, משך הרצות הייצור, החלטות על תמהיל מכירות ותיכנון מוצר.

חישוב עלויות דיפרנציאלי מטפל בהשפעות של דרכי-פעולה מסוימות על העלויות וההכנסות. עלויות דיפרנציאליות הן עליות או ירידות בסך הכולל של העלויות, או השינוי במרכיבי עלויות מסוימים הנובע משינויים כלשהם בפעולות. כלכלנים משתמשים במונח עלויות מצטברות לתיאור אותה תפיסה ומגדירים אותן כעלויות הנוספות של שינוי ברמה או באופי הפעילות.

חישוב עלויות דיפרנציאלי משתמש בעלויות הרלבנטיות כפי שהוגדרו למעלה. במלים אחרות, הוא מבטל את העלויות השאריותיות (על-פי רוב עלויות הסטוריות), ומתמקד בעלויות שייגרמו כתוצאה מהחלטות החברה, כלומר עלויות עתידיות.

חישוב עלויות דיפרנציאלי הוא קשה יותר כאשר משתמשים בשיטת חישוב עלות ספיגה משום שהעלויות הממוצעות ליחידה שהופקה על-ידי שיטה כזאת כוללות עלויות הסטוריות שאינן רלבנטיות להחלטות הנוגעות לעתיד.

עלויות אלטרנטיביות

עלויות אלטרנטיביות מייצגות הכנסה שנמנעה כתוצאה מפסילת חלופות. לפיכך, הן אינן משולבות בשיטות החישוב הרשמיות משום שהן אינן מייצגות תקבולים או תשלומים במזומן. עם זאת, עלויות אלטרנטיביות הן רלבנטיות מאד כאשר בוחנים הצעות או פרויקטים חלופיים. כאשר מחליטים האם להקצות או לא להקצות הון לפרויקט, מומלץ לשקול האם הכסף יוכל להפיק תשואה טובה יותר או גרועה יותר אם יושקע במקום אחר.

תועלות

זמינותם של נתוני עלויות מקיפים ורלבנטיים הינה מרכיב חיוני לניהול מוצלח. סיווג העלויות כישירות או עקיפות וכקבועות או משתנות, והקצאת החלקים היחסיים של אותן עלויות למוצרים ומרכזי עלות הינם חיוניים לתהליך ניתוח העלות-מחזור-רווח. או אז, ניתוח זה יכול לספק את הבסיס להחלטות תפוקה ותמחיר. ניתוח העלויות ואספקת נתוני העלויות הם הבסיס לחשבונאות מרכזי אחריות בה המנהלים לוקחים חלק בהכנת תקציביהם ואחראים לכל השונויות המתרחשות שהינן בשליטתם.


 

רגע של השראה
 

בחינות כניסה

הישגינו הם ביחס ישר לאמון שאנו נותנים בעצמנו.

בלילה לפני בחינות הכניסה שלו לאקדמיה הצבאית, ווסט פוינט, דוגלאס מקארתור היה כולו פקעת עצבים. אמו אמרה לו, "דוגלאס, אתה חייב להאמין בעצמך, אחרת איש לא יאמין בך. סמוך על עצמך, שמור על ביטחון עצמי וגם אם לא תצליח תדע שאתה מצידך עשית את המירב."

כאשר פורסמו תוצאות הבחינה, דוגלאס מקארתור היה הראשון.

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול