האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

ניתוח שונויות

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

ניתוח שונויות מזהה את ההפרשים בין העלויות בפועל והתקניות או בין התקורות בפועל והמתוקצבות, מכירות, ובסופו של דבר, רווחים. הסיבות לשונות נקבעות כדי לספק קווים מנחים לפעולות מתקנות העשויות להידרש.

שונות ברווח תיפעולי

הרווח התיפעולי הוא ההכנסה פחות הוצאות שוטפות. שונויות ברווח התיפעולי נגרמות כאשר ההכנסה ממכירות נמצאת מעל או מתחת לתקציב כתוצאה מסטיות חיוביות או שליליות בקטגוריות העבודה הישירה, חומרים ישירים ותקורה.

שונויות במכירות

שונויות במכירות הן ההפרש בין ערך המכירות המתוקצב לבין הערך בפועל של המכירות שהושגו בתקופה נתונה. שונויות במכירות עשויות להיגרם על-ידי שינויים במחירי המכירה או בנפח המכירות. האחרון נחלק לשונות כמות המכירות ולשונות תמהיל המכירות.

שונות מחיר המכירה

שונות מחיר המכירה היא אותו חלק של שונות המכירות הנובע מההפרש בין ערכן של המכירות בפועל (כמות בפועל כפול מחיר בפועל) והכמויות שנמכרו בפועל המוערכות במחיר תקני. במלים אחרות, זהו ההפרש בין המחיר בפועל בו המוצר נמכר והמחיר התקני או המתוקצב.

שונות נפח המכירות

שונות נפח המכירות הוא אותו חלק של שונות המכירות הנובע מההפרש בין הכמויות שנמכרו בפועל לבין הכמות התקנית שפורטה. הוא ניתן לחלוקה נוספת לשני סוגי שונויות:

1. שונות כמות המכירות. אותו חלק של שונות נפח המכירות הנובע מההפרש בין היחידות שנמכרו בפועל והמתוקצבות. בחשבונאות ספיגה, שונויות אלה מוערכות ברווח התקני ליחידה, ובחישוב עלויות שוליות הן מוערכות בתרומה התקנית ליחידה.

2. שונות תמהיל המכירות. אותו חלק של שונות נפח המכירות הנובע מההפרש בין ההרכב בפועל וההרכב התקני או החזוי של תמהיל המכירות, כלומר, חלקו היחסי של כל סוג מוצר.

שונויות עבודה ישירה וחומרים ישירים

עבודה ישירה

שונויות עבודה ישירה מסווגות כ:

1. שונות שיעור עבודה. ההפרש בין שיעור השכר בפועל והשיעור התקציבי/תקני לשעה המיושם לשעות ששולמו בפועל. זוהי שונות המחיר לעלויות העבודה.

2. שונות נצילות העבודה. ההפרש בין העבודה בפועל והשעות התקניות להפקת התפוקה בפועל. שונות זאת ניתנת לחלוקה נוספת ל:

שונות פריון העבודה - השונות הנגרמת על-ידי התמהיל התקני של עבודה המייצרת יותר או פחות ממה שנצפה;

שונות תמהיל העבודה - השונות הנגרמת על-ידי הפרשים בין חלקי העבודה השונים שנוצלו בפועל והחלקים המתוקצבים או התקניים;

שונות זמן בטלה - ההפרש בין שעות מתוקצבות ששולמו והשעות שנעבדו בפועל; הפרש זה הוא זמן הבטלה שצריך להיות מתוקצב באפס כך שכל זמן בטלה יגרום לשונות שלילית.

חומרים ישירים

שונויות חומרים ישירים מסווגות כ:

1. שונות מחיר החומרים. ההפרש במחירי היחידה בין תקני/תקציבי ובפועל המיושם לכמות החומרים שנוצלה בפועל.

2. שונות השימוש בחומרים. שונות כמות החומרים; השונות הנובעת משימוש ביותר או פחות תשומת חומרים מהתשומה המתוקצבת/תקנית להפקת כמות היחידות בפועל. שונות זאת ניתנת לחלוקה נוספת ל:

שונות תפוקת החומרים - אותו חלק של שונות השימוש בחומרים הנובע מתהליך הפסד החומרים השונה מהתקציב/תקן;

שונות תמהיל החומרים - אותו חלק של שונות השימוש בחומרים הנובע מהיחס בו החומרים מנוצלים השונה מהיחסים התקציביים התקניים.

שונויות תקורה

שונויות תקורה מסווגות כ:

1. מחזור מכירות. שונויות כמות התקורה הנובעות משינוי נפח המחזור ביחס לתקן/תקציב.

2. הוצאות. שונויות מחיר התקורה הנגרמת כתוצאה מההפרש בין הוצאות התקורה התקניות/תקציביות בחודש וההוצאות בפועל המיושמות לנפח ההחזר בפועל.

3. נצילות. אותו חלק של שונות הנפח הנובע משונויות פריון העבודה כאשר התקורות מוחזרות כנגד שעות עבודה.

תועלות

ניתוח שונויות הינו חלק-מפתח של הבקרה, במיוחד כאשר הוא מבוסס על תקנים שנמדדו היטב. הוא משתמש בניהול על-פי חריגים (ע"ע) שמשמעותו הבלטת הבעיות באופן המאפשר נקיטת פעולה בתחומים הרגישים ביותר ונקיטת מאמצים ישירים בתחום שיניב את התוצאות הטובות ביותר.


 

רגע של השראה
 

האדמירל והגנרל

אדמירל וגנרל ניהלו וויכוח לוהט על תינוי אהבים. האדמירל טען כי מדובר ב80%- עבודה וב20%- תענוג. הגנרל טען שהאדמירל ממש משוגע; מדובר ב10%- עבודה וב90%- תענוג. הוויכוח התלהט והם ביקשו לקבל חוות דעת בלתי-משוחדת. הם ראו קצין זוטר עובר וקראו לו. הם הסבירו לו על מה נסב הוויכוח ביניהם וביקשו את חוות דעתו.

הקצין השיב, "רבותיי, עם כל הכבוד לכם, שניכם טועים."

הם התפלאו וביקשו לדעת כיצד אדמירל וגנרל יכולים בכלל לטעות בנושא מסוים.

וכך אמר הקצין, "ובכן, אם הייתה כאן עבודה כלשהי, הייתם מבקשים ממני לעשותה עבורכם."

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול