האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

תקצוב פיננסי

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

תקצוב מטפל ביצירת תקציבים: דוחות במונחים כמותיים ועל-פי רוב פיננסיים, של ההקצאה המתוכננת והשימוש במשאבי החברה. על-פי רוב תקציבים נערכים מדי שנה, אולם עשויים להתעדכן במהלך השנה.

מטרה

התקציבים דרושים משלוש סיבות:

1. להראות את ההשלכות הפיננסיות של התוכניות.

2. להגדיר את המשאבים הדרושים להשגת התוכניות.

3. לספק אמצעי למדידה, מעקב ובקרה של התוצאות כנגד התוכניות.

תהליך התקצוב

מרכיבי תהליך התקצוב הם:

1. התוכנית העסקית המגדירה את היעדים לטווח רחוק של החברה במונחי תשואה על השקעת בעלי המניות, תשואה על ההון הפעיל וצמיחה בהכנסות וברווחים. התקציב השנתי יכול להיתפס כשנה הראשונה בתוכנית פיננסית ארוכת טווח. התוכנית העסקית תכלול תוכנית השקעות הוניות ותוכנית למחקר ופיתוח.

2. תחזיות של ההכנסות ממכירות הניתנות להשגה בשנת הכספים הבאה, מלוות בתחזיות של ההוצאות ההוניות והוצאות למחקר ופיתוח שיידרשו כדי להשיג את התחזיות. תחזית המכירות תיערך בעזרת מחקר שווקים ותיקח בחשבון את הביקוש הסביר וכל גורם מגביל או אילוצים בתחומים כמו כושר ייצור. היא תשמש כבסיס לשאר התקציב.

3. תקציב המכירות שיגדיר מה יימכר, באיזה היקף ובאיזה מחיר. התקציב יקבע יעדי מכירות כוללניים ולכל קו מוצרים. הוא יכלול יעדי תרומה. המכירות ינותחו לפי אזור או יחידה.

4. תקציב הייצור המגדיר מה ייוצר ובאיזו עלות. הדרישה הראשונה היא בחינה של קיבולת המפעל וזמינות המשאבים האחרים הדרושים למתן מענה לתקציב המכירות. צווארי-בקבוק וגורמים מגבילים אחרים מבודדים והחלטה מתקבלת בנוגע לאופן הטיפול בהם. החלטות הנהלה דרושות גם בנוגע לרמות המלאי של סחורות מוגמרות וחומרים חדשים וחלקים נקנים. גם העלויות המתוקצבות של קניית חומרים, חלקים מוגמרים ומכשירים נקבעות. תקציב הייצור נערך לכל מחלקה, ומראה את מספר המוצרים השונים שייוצרו בתקופות בקרה בודדות אשר יחדיו מהוות את תקופת התקציב הכוללת.

5. תקציבים מחלקתיים הקובעים את ההוצאות של כל מחלקה להשגת תקציבי המכירות והייצור ותוכנית המחקר והפיתוח, ולאספקת שירותים מינהלתיים הדרושים להפעלת העסק. הם יהיו מבוססים על רמות פעילות חזויות ומתוקצבות. כל תקציב מחלקתי יקבע את עלויות כוח האדם או העבודה ואת עלויות הפעילויות הנשלטות על-ידי המחלקה. בנוסף:

* תקציב עלויות המכירה יכלול את עלויות הפעלת פונקצית השיווק וצוות המכירות בשטח, ועוד עלויות ההפצה, הפרסום, קידום המכירות, מחקר שווקים ושירות ללקוחות.

* תקציב עלויות הייצור יכסה את ההוצאות הנגרמות בהפעלת מחלקות הייצור ובתחזוקת המפעל והמכונות, ואת הפחת למפעל ומכונות אלו.

* התקציב המינהלתי יכסה את העלויות של השירותים המרכזיים המסופקים על-ידי שירותי הכספים, כוח-אדם, הנהלה, משפטים, רכש, יחסי ציבור וכו'. כל ההוצאות האחרות כמו ביטוח, פחת ושירותים מקצועיים חיצוניים שאינם ניתנים לשיוך ישיר למחלקות אחרות ייכללו בתקציב זה שיחולק לפרקים לכל מחלקה או תחום שירותים.

* תקציב המחקר והפיתוח יכסה את כל הוצאות המחקר והפיתוח של החברה, לרבות הפעלת מוסדות מחקר, עלויות קניית מחקרים חיצוניים ועלויות החומרים שנוצלו.

התקציבים המחלקתיים ינותחו לעלויות ישירות שנגרמו ברכישת חומרים וחלקים מוגמרים, הוצאות מחלקתיות או תקורות ותקורות והוצאות מרכזיות של החברה. על-סמך חלוקה זאת יוכנו תקציבים לכל מחלקה שיהוו את המסגרת לפעילותה של כל מחלקה ויסוכמו יחדיו כדי ליצור את התקציב הראשי של החברה.

6. תקציב ההכנסות או החייבים נובע מתקציב המכירות וקובע את ההכנסות המתוקצבות ממכירות לכל תקופה. הוא ינותח על-פי הכנסה גולמית, חובות אבודים וההכנסה הנקיה (הכנסה גולמית פחות חובות אבודים) שתזרום לתקציב המזומנים.

7. תקציב הרכש או הזכאים נובע מתקציב הייצור וקובע את ההוצאות על חומרי גלם, חלקים מוגמרים ומכשירים לכל תקופה.

8. תקציב ההוצאות ההוניות נובע מהתחזיות בתוכנית העסקית ויכסה את כל ההשקעות ההוניות או הציוד הדרושים לשנת התקציב. כל מחלקה תידרש להגיש את תוכנית ההוצאות ההוניות שלה אשר תשולב בתקציב ההון כל עוד היא עונה על קני-המידה להשקעה שנקבעו על-ידי החברה ואושרו כחלק תקף מתוכנית ההשקעות ההוניות לטווח רחוק.

9. תקציב המזומנים או המימון מתרגם את התקציבים התפעוליים לכל פונקציה ומחלקה שהוכנו כהכנסות והוצאות לתזרימי מזומנים אל העסק וממנו. היעד של תקציב המזומנים הוא להבטיח שכמות המזומנים הנאותה תהיה זמינה כדי להפעיל את העסק, ובה בעת להבטיח שמזומנים לא יופקדו מבלי לשאת רווחים, כדי לתכנן את זרימת המזומנים לעסק וממנו מכל המקורות האחרים כך שיהיה ניתן להכין תקציב זרימת כספים ולפקח על תזרימי המזומנים כנגד תקציב זה.

10. התקציב הראשי יאסוף את כל המידע שהוכן בתהליך התקצוב. מלבד תקציבי המכירות, הייצור, ההון והמזומנים, התקציב הראשי יכלול את המאזן, דו"ח רווח והפסד ודו"ח מקורות ושימושים. תקציבים מחלקתיים יוכנו ויהוו את הבסיס לבקרת ההוצאות.

נוהל התקצוב הפיננסי

נוהל הכנת התקציב הפיננסי פועל לפי הצעדים הבאים:

1. קווים מנחים לתקציב נערכים על סמך התוכנית העסקית והתחזיות. אלה יכללו יעדי מכירות ותפוקה ואת רמות הפעילות עליהן צריכים התקציבים לענות.

תיקבע מדיניות לגבי שולי הרווח או התרומה שיושגו והיחסים שיושגו, למשל תשואה על ההון הפעיל, יחס תקורה להכנסה ממכירות, יחס חובות אבודים להכנסה ממכירות, יחס מלאי למכירות, יחס מלאי לנכסים שוטפים, יחס התחייבויות שוטפות לנכסים שוטפים.

לסיום, יפורטו ההנחות העומדות בבסיס התקציב. אלה יכללו שיעורי אינפלציה ועליות בעלויות ובמחירים.

2. התקציבים הראשוניים נערכים על-ידי המנהלים המחלקתיים בעזרתם של חשבונאים במידת הצורך. שינויים בתקציבים קודמים שאינם עיקביים לשינויים ברמות הפעילות או הנחות לגבי האינפלציה ועליות עלויות ומחירים חייבים להיות מנומקים. התקציבים המחלקתיים האלה ייבדקו על-ידי ההנהלה הבכירה כדי להבטיח שהם עומדים בקני-המידה שנקבעו.

3. תקציבים פונקציונליים ומחלקתיים ייאספו וינותחו לשם הפקת התקציב הראשי. התקציב הראשי ייסקר על-ידי ההנהלה הבכירה העשויה לדרוש שינויים ברמה המחלקתית כדי להתאים את התקציבים המחלקתיים ליעדי הרווחיות והצמיחה של החברה.

4. התקציב הראשי יאושר בסופו של דבר על-ידי ההנהלה הבכירה והתקציבים יופצו לכל מנהל מחלקה ומנהל מרכז תקציבי למטרות תכנון ובקרה.


 

תועלות

תקציבים מתרגמים מדיניות למונחים פיננסיים אשר בעסקים הינם הדרך היחידה בה, בסופו של דבר, ניתן להביע מדיניות. ללא ספק, זהו הבסיס היחיד על-פיו ניתן להפעיל בקרה יעילה על פעילות העסק.


 

רגע של השראה
 

זמן שווה יותר מכסף

הזמן הוא מעסיק המעניק הזדמנות שווה לכולם. לכל אדם ניתן מספר שווה של שעות ודקות מדי יום. חשוב על כך. אנשים עשירים אינם מסוגלים לקנות יותר שעות. מדענים אינם יכולים להמציא עוד דקות. לא תוכל לחסוך זמן ולהקדישו ליום אחר.

לעומת זאת, תוכל לבזבז זמן. מרבית בני האדם מבזבזים שעות מדי יום ומשחיתים זמן יקר. כמה פעמים אמרת לעצמך, "להיכן הלכתי היום? לא עשיתי כלום," או "איני מסוגל אפילו לזכור מה עשיתי אתמול." הזמן חולף ולא תוכל להשיבו. התבוננות בדמויות החולפות על פני מסך הטלוויזיה היא בזבוז זמן. הישראלי הממוצע מבלה יותר מידי שעות בשבוע כשהוא דבוק למסך הטלוויזיה.

גם כך, הזמן הוא הוגן וסלחני בצורה מדהימה. אין זה משנה כמה זמן בזבזת בעבר, עדיין כל יום המחרת לפניך. אם בזבזת שעה בדחייה, עדיין עומדת לרשותך השעה הבאה שבה תוכל להתחיל ולעבוד על הקדימויות שלך.

הדרך היחידה להרוויח זמן היא להשתמש בו בצורה נבונה. כדי להגיע לשגשוג אתה חייב לדעת כיצד לנצל את הזמן שלך במלואו. אנשים מצליחים משתמשים בכל רגע פנוי - רבע שעה בין פגישות, נסיעה של מחצית השעה באוטובוס, רגעים בודדים פה ושם - כדי לתכנן, לקבוע קדימויות וליישם. הצלחה תלויה בשימוש מוצלח בזמן.

מפסידנים מדברים על "להרוג זמן", אדם שהורג זמן הורג בעצם את סיכויי ההצלחה שלו. ודאי שמעת לא פעם את הביטוי "זמן זה כסף." אנשים הישגיים יודעים כי זמן שווה יותר מכסף. זמן הוא המרכיב היקר ביותר של הקיום האנושי.

מעצם העובדה של קיומך, ניחנת בשפע של זמן. נצל אותו - השתמש בכל רגע יקר.

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול