האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

תקציב השקעות

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

תיקצוב השקעות הוא התהליך של בחירת ותכנון ההשקעות ההוניות בהתבסס על ניתוח תזרימי המזומנים הקשורים להשקעות והערכת התועלות העשויות לצמוח מהן. תיקצוב הון מבוסס על האמונה שהמטרה של כל השקעה היא שבתמורה לתשלום סכום נתון של מזומנים היום, יתקבל סכום גדול יותר לאחר תקופת זמן. נהלי תיקצוב הון והערכת השקעות מחייבים לעתים קרובות בחירה מבין מספר אפשרויות.

גורמים

הגורם הבסיסי שיש לקחת בחשבון בקבלת החלטה על הוצאה הונית הוא שיתקיים דפוס של תזרים מזומנים אל העסק וממנו במשך מספר שנים.

הבעיה היא לקבוע האם זרימת הכסף החוצה הדרושה להשקעה היא מוצדקת על-ידי זרימת הכסף פנימה שתיווצר במשך חיי ההשקעה.

הגורמים המפורטים שיש להעריך בקבלת החלטות על השקעה הם:

1. העלות הראשונית של הפרויקט

2. פיזור ההוצאות במשך הפרויקט

3. משך החיים המשוער של ההשקעה

4. הסכום והתזמון של ההכנסה שתיווצר.

זרימת הכספים החוצה הדרושה לרכישת נכס הוני קרויה "השקעה". זרימת הכספים פנימה מייצגת את הכספים שנוצרו על-ידי ההשקעה וקרויה "תשואה". התשואות על פרויקט מיוצגות על-ידי העודף של ההכנסות הנוספות מעבר לעלויות הנוספות (למעט פחת, מאחר ובהחלטות על השקעות הוניות הפחת במשך חיי ההשקעה מיוצג על-ידי ההשקעה).


 

עלות אלטרנטיבית

עקרון שליט בהערכת השקעות הוא שהחברה צריכה להעריך פרויקטים על בסיס העלות האלטרנטיבית של ההון - העלות במונחי ההכנסה או הרווח שהופסדו כתוצאה מהזדמנות שהוחמצה. במלים אחרות, מה היה ניתן להרוויח לו הכסף הזמין היה מושקע בפרויקטים אחרים. פרויקטים המשיגים שיעור תשואה פחות ממה שהיה ניתן להשיג באמצעים אחרים (פחות מעלות אלטרנטיבית של ההון) צריכים להידחות, ואלה שיניבו שיעור גבוה יותר של תשואה צריכים להתקבל.

השוואת תשואות עם השקעה

החלטות על השקעות הוניות מחייבות השוואה של שני זרמי כספים. החלטה חיובית היא המתאימה כאשר התשואות פחות ההשקעה הן חיוביות. אולם בהרבה פרויקטים, התשואות על ההשקעה הראשונית מופקות רק לאחר תקופות זמן ארוכות. התאמה מסוימת של הפרש הזמן היא רצויה משתי סיבות:

1. המשקיעים צריכים להמתין למימוש תשואות והמתנה כזאת משמעותה אי-ודאות עקב הקושי הטבוע בחיזוי לטווח רחוק;

2. ההמתנה מחייבת ויתור על צריכה נוכחית או הזדמנויות אחרות להשקעה.

עקב חשיבותו של עקרון זה, הגישה המועדפת ביותר להערכת השקעות כחלק מנוהל תיקצוב ההון היא היוון. ההיוון מתאים את דיפרנציאל הזמן ולוקח בחשבון אי-ודאות ואת הויתור על שימושים חלופיים בכספים. השפעת ההיוון היא הבעת שני זרמי ההשקעה והתשואות בערכים נוכחיים מקבילים.

גם לשיעור המס יש השפעה משמעותית על תזמון התשואות, ואם משתמשים בנוהל ההיוון, ההחלטה לבצע את ההשקעה יכולה להתקבל רק אם סך הערך הנוכחי של התשואות לאחר מס פחות הערך הנוכחי של ההשקעה לאחר הטבות מס מביא לנתון חיובי.

טכניקות להערכת השקעות

ארבע הטכניקות העיקריות להערכת הצעות השקעה הן:

1. החזר ההשקעה (ע"ע הערכת השקעה על פי שיטת ההחזר)- משך הזמן שחייב לעבור לפני שזרימת הכסף פנימה מהפרויקט תהיה שווה לסכום הכסף הראשוני שזרם החוצה.

2. חישוב שיעור התשואה (ע"ע) (מוכר גם בשם שיעור תשואה בלתי-מתואם) המחשב את הרווח השנתי הממוצע כאחוז מהוצאת הכסף המקורית.

3. תזרים מזומנים מהוון (ע"ע) שהינו שיטת היוון המביעה את זרימת הכסף העתידית פנימה בערכים נוכחיים.

4. ערך נוכחי נקי שהינו קשור לתזרים המזומנים המהוון ומורכב בפשטות מהוספת הערכים הנוכחיים לכל זרימות המזומנים החיוביות.

למרות ששיטות תזרים המזומנים המהוון והערך הנוכחי הנקי הינן מבחינות רבות הטכניקות המתאימות ביותר משום שהן כרוכות בהיוון תזרימי המזומנים לערכים נוכחיים, אין זה אומר שאי אפשר להשתמש בשיטות החזר ההשקעה או חישוב שיעור התשואה כדי לתת תמונה מהירה ופשוטה, אם כי גסה למדי, של משך הזמן שיידרש לחברה לקבל את כספה בחזרה (החזר ההשקעה), או כיצד שיעורי התשואה הממוצעים משתווים לשיעורים אחרים שהחברה הייתה יכולה להרוויח.

תוכנית תיקצוב הון

תוכנית תיקצוב ההון מורכבת מהשלבים הבאים:

1. חיפוש אחר הזדמנויות להשקעה. כדי לאפשר צמיחה רווחית, ההנהלה יוצרת זרם מתמיד של הזדמנויות השקעה להערכה.

2. זיהוי החלופות הרלבנטיות. רק לעתים נדירות יש רק דרך אחת לביצוע פרויקט, והחלופות הרלבנטיות צריכות להישקל כדי למצוא את הגישה המתאימה ביותר ולהבליט את העלויות האלטרנטיביות.

3. קביעת עלויות. הדגש הוא על מידע עלות רלבנטי, כלומר, תזרימי מזומנים עתידיים נצברים, לא הצטברויות עלויות הסטוריות מסורתיות. הערכים החשובים בהערכה לטווח רחוק הם תזרימי המזומנים והערכים הנקיים בספרים.

4. קביעת ההכנסות. שוב, אלו הן תחזיות בצורת תזרימי מזומנים במשך תקופת זמן. לשם כך יש צורך באומדני הסתברות של רמות ההכנסה השונות המושגות, תוך לקיחה בחשבון של שינויים אפשריים בגורמים כמו ביקוש. נהוג להשתמש בטכניקות ניתוח סיכונים כמו חישוב הערכים הצפויים, תיאוריית התועלת, ניתוח ממוצע שונות, תיאוריית המשחקים, הדמיית מונטה-קרלו ועצי החלטות למטרה זאת.

5. מיון ודירוג פרויקטים. הצעות חלופיות ממוינות ומדורגות בהתאם לשיעורי התשואה, באופן כללי בערכים הנקיים הנוכחיים הצפויים מכל הצעה. תקופת ההחזר וחישוב התשואה על ההשקעה מושווים עם מדיניות החברה לגבי שיעור התשואה המינימלי המספק מההשקעה. מדיניות זאת תושפע משיעור התשואה הייעודי על הון בעלי המניות או על הון פעיל ומעלות השגת ההון.

6. בקרת הוצאות הוניות. כאשר מתקבלת החלטה לביצוע הוצאה הונית, נערך תקציב הון לפרויקט ומופעלים נהלים לאישור ההוצאה. מידע בקרת פרויקט דרוש כחלק ממערכת ניהול הפרויקטים. מידע בקרה זה יראה התקדמות, סך הוצאות מעודכן כנגד התקציב וסך הוצאות מתוכננות מעודכנות מושוות עם תקציב ההון הכולל לפרויקט.

7. בקרת שיעור התשואה. נאסף מידע המשווה את תזרימי המזומנים הנקיים עם התקציב ומאפשר נקיטת פעולה מתקנת במקרה הצורך.

תועלות

תיקצוב הון מבטיח ש:

1. הפרויקטים יוערכו נכונה במונחי זרימת המזומנים החיובית והשלילית, החזר ההשקעה, שיעור התשואה וערך נקי נוכחי של ההשקעה;

2. הצעות חלופיות ניתנות להשוואה כך שעלויות אלטרנטיביות של השקעות יזוהו ובחירת הפרויקט תיקח בחשבון הן את העלויות האלו והן את שיעור התשואה המינימלי שישביע את רצון החברה;

3. נהלים נקבעים לבקרת ההוצאות בתקציבים מוסכמים למשך חיי הפרויקט ולהשוואת התשואות עם התחזיות כך שניתן יהיה לנקוט בפעולה מתקנת במקרה הצורך.


 

רגע של השראה
 

קבלת החלטות בפורד

הנרי פורד קיבל פעם את כל ההחלטות בחברת פורד. הוא אפילו שלח "מרגלים" שינסו לתפוס את מנהליו כשהם מקבלים החלטות באופן עצמאי. בסופו של דבר חברתו התמוטטה ועברו חמש עשרה שנים עד שפורד הגיע שוב לרווח.

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול