האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

תזרים מזומנים מהוון

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

בטכניקת תזרים מזומנים מהוון משתמשים כדי לקבוע ולהשוות את התשואה על ההשקעה בפרויקטים על-ידי היוון תזרימי מזומנים עתידיים כדי לקבוע את ערכם הנוכחי. הטכניקה מתמקדת בכל תזרים מזומנים פנימה והחוצה במקום בהכנסה הנקיה כפי שחושבה במובן של חשבונאות על בסיס מצטבר. תשואת תזרים המזומנים המהוון היא השיעור השנתי האמיתי של התשואה על הון ההשקעה.

בסיס הטכניקה

טכניקת תזרים מזומנים מהוון מכירה בכך ש1,000- ש"ח שיתקבלו בעוד שנה אחת שוות פחות מ- 1,000 ש"ח שהיו מתקבלים היום. אם, למשל, שיעור הרבית הוא 15 אחוזים, 1,000 ש"ח שיתקבלו בעוד שנה שווים 870 ש"ח היום. את 870 ש"ח ניתן להשקיע היום ברבית של 15 אחוזים שתייצג סך של 1,000 ש"ח בעוד שנה. בתנאים אלה, החברה לא תרצה לשלם יותר מ870- ש"ח היום עבור ההשקעה.

תהליך זה של הבעת תזרימי המזומנים העתידיים בערכים נוכחיים מוכר בשם היוון, והינו למעשה ההיפוך של רבית מצטברת. חישוב תזרים מזומנים מהוון מתאים את זרימת הכסף השלילית עם זרימת הכסף החיובית במשך חיי ההשקעה ומייחס את זרימת המזומנים להוצאה הראשונית. התשואה מהפרויקט מחושבת לפני ניכוי פחת.

מיסוי הינו גורם חשוב בהערכת השקעה וחייב להיות מנוכה בשנה בה הוא משולם, לא בשנה בה נגרם. אם יש הטבות מס יש כמובן לכלול גם אותם בחישוב.

חישוב תזרים מזומנים מהוון מחשב את הערך הנוכחי של השקעה במשך תקופה של שנים בשיעור רבית מוערך. הערך הנוכחי מושווה עם העלות הראשונית ושיעור התשואה בפועל הוא שיעור ההיוון הדרוש להשוואת הערך הנוכחי עם העלות המקורית. שיעור תשואה זה מושווה עם שיעורי יעד של התשואה כדי לראות האם ההשקעה כדאית. השקעות חלופיות ניתנות להערכה על-ידי השוואת שיעורי התשואה היחסיים שלהן.

טכניקת תזרים מזומנים מהוון

טכניקת תזרים מזומנים מהוון כוללת שלושה מרכיבים:

1. חישוב הערך הנוכחי

2. חישוב ושימוש בערך הנוכחי הנקי

3. חישוב ושימוש בשיעור התשואה הפנימי.

חישוב הערך הנוכחי

הצעד הראשון בתזרים מזומנים מהוון הוא חישוב הערך הנוכחי. זהו הערך השוטף המהוון של זרימת הכסף רצויה בשנה עתידית. ערך נוכחי ניתן לחישוב על-פי מישוואת ההיוון הבסיסית הבאה:

 CF
__________
PV =
(1+r)n

כאשר PV = ערך נוכחי

CF = תזרים מזומנים בשנה הנדונה

r = שיעור הרבית השנתי המובע כמספר עשרוני, לא באחוזים

n = מספר השנה הנדונה.

לחילופין, ניתן להשתמש בטבלאות ערך נוכחי.

ערך נוכחי נקי

טכניקת הערך הנוכחי הנקי ((NPV מניחה שיעור תשואה מינימלי רצוי (מקדם ההיוון), מוסיפה את הערכים הנוכחיים לכל שנה של הפרויקט מכל תזרימי המזומנים, ומפחיתה מסכום זה את סכום כל הערכים הנוכחיים של זרימת מזומנים שלילית לכל שנה של הפרויקט. בניסוח שונה, לאחר בחירת שיעור התשואה המינימלי היעודי, הערך הנוכחי הנקי לכל שנה (הערך הנוכחי של זרימת המזומנים פנימה פחות הערך הנוכחי של זרימת המזומנים החוצה), מוסף כדי לתת את סך הערך הנוכחי הנקי לפרויקט כולו.

אם, לאחר חישוב הערך הנוכחי הנקי, התוצאה היא חיובית, הפרויקט הוא כדאי, ולהיפך. כאשר בוחרים מבין מספר השקעות, ההשקעה בעלת הערך הנוכחי הנקי הגדול ביותר היא הרצויה ביותר.

שיעור התשואה הפנימי

שיעור התשואה הפנימי הוא שיעור ההיוון המשווה את הערך הנוכחי הנקי של הפרויקט לאפס. בניסוח אחר, שיעור התשואה הפנימי ניתן להגדרה כשיעור ההיוון המשווה את הערך הנוכחי של זרם המזומנים הצפוי מהפרויקט לערך הנוכחי של זרם המזומנים הזורם אל הפרויקט, לרבות ההשקעה בפרויקט. שיעור התשואה הפנימי מציין את העלות המירבית של ההון שפרויקט ייצור ללא הפסד, כלומר, מבלי שהערך הנוכחי הנקי שלו יהיה שלילי. ככל ששיעור התשואה הפנימי גבוה יותר, כך הפרויקט כדאי יותר.

את שיעור התשואה הפנימי מגלים על-ידי ניסוי וטעיה. לדוגמה, בטבלה שלמעלה, מקדם היוון של 10 אחוזים נתן ערך נוכחי נקי של 4.28. אם מקדם ההיוון היה 14 אחוזים, הערך הנוכחי הנקי היה מינוס 4.89. מקדם היוון של 12 אחוזים נותן מינוס 0.50, כך ששיעור התשואה הפנימי הוא נמוך במקצת מ12- אחוזים (11.98 אחוזים).

שיעור התשואה הפנימי מחושב על בסיס ההשקעה הנעולה בפרויקט מתקופה לתקופה ולא על בסיס ההשקעה הראשונית בלבד. שיעור התשואה הפנימי בדוגמה שלמעלה הוא קצת מתחת ל12- אחוזים של ההון המושקע בשנה אחת. לו הכסף היה נלווה בשיעור רבית אפקטיבית זהה, זרם המזומנים החיובי המופק על-ידי הפרויקט היה מחזיר בדיוק את ההלוואה ההיפותטית ועוד שיעור הרבית במשך תקופה של חמש שנים.

בשיעור התשואה הפנימי משתמשים כדי להבטיח שהפרויקט לכל הפחות ישיג את שיעור התשואה הייעודי שנקבע על-ידי החברה ושהינו קשור לעלות ההון. כאשר יש לבחון יותר מפרויקט אחד, ברור שככל ששיעור התשואה הפנימי גבוה יותר, כך גדלים יתרונותיו של הפרויקט.

תועלות

טכניקת היוון זרם מזומנים עתידי, לרבות השימוש בערך נוכחי נקי ושיעור תשואה פנימי, היא השיטה היחידה להערכת הון המציינת את ערך הפרויקט לאחר לקיחה בחשבון של עלות ההזדמנות של הכסף. מאחר וטכניקה זאת שוקלת במפורש ואוטומטית את ערך הזמן של הכסף, זוהי השיטה הטובה ביותר לשימוש בהחלטות לטווח רחוק בהן היעד המרכזי הוא זרם מזומנים חיובי מירבי לטווח רחוק. עם זאת, יש לזכור שהיוון זרם מזומנים עתידי מבוסס על שתי הנחות יסודיות: ראשית, שזרמי המזומנים החזויים יתרחשו בסכומים ובמועדים שפורטו; שנית, שניתן להתייחס לסכום ההשקעה הראשוני כאל כסף שנלווה או נשאל בשיעור תשואה מיוחד כלשהו.

ספקות לגבי אי-ודאותן של תחזיות מובילות חברות רבות להסתמך יותר על שיטת חישוב תקופת ההחזר או התשואה. אולם גם לטכניקות אלו יש הנחות לגבי זרמי מזומנים עתידיים. בעוד שלשיטות אלו יש שימושים משלהן, רק שיטת היוון זרם מזומנים עתידי מודדת נכונה את התשואה על תזרימי המזומנים במשך זמן. כדי לצמצם את בעיות אי-הודאות, ניתן להשתמש בטכניקות ניתוח סיכונים בהשקעה (ע"ע).


 

רגע של השראה
 

פשיטת רגל

מועמד לעבודה: "בחברה האחרונה שעבדתי שילמו לי ביטוח חיים, ביטוח מנהלים, חופשות, חלוקת רווחים, רווחי סוף השנה ותכנית פנסיה."

מנהל כוח אדם: "מדוע עזבת?"

מועמד לעבודה: "הם פשטו את הרגל."

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול