האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול

   רעיונות ניהול, מנהל עסקים

ניתוח יחסים פיננסיים

כנסו לדף הפייסבוק שלי - קבלו ספר במתנה

ניתוח יחסים פיננסיים חוקר ומשווה יחסים פיננסיים המזהים יחסים בין היבטים ניתנים לכימות של פעילויות החברה. המטרה היא לחשוף גורמים ומגמות המשפיעים על הביצועים כדי שיהיה ניתן לנקוט בפעולה.

סוגי היחסים

היחסים מכסים את התחומים הבאים:

1. ריווחיות

2. ביצועים

3. עלויות

4. נזילות

5. מבנה ההון

6. סיכון פיננסי

7. נצילות - בעלי-חוב, נושים, מלאי

8. פריון.

ריווחיות

יחסי הריווחיות הם:

1. תשואה על ההון

רווח לאחר רבית ודיבידנדים אבל לפני מס ופריטים מיוחדים
______________________________________________
הון מניות רגילות ממוצע, עתודות ויתרות רווח לתקופה

2. תשואה על ההון הפעיל

רווח תיפעולי
____________________________________
סה"כ נכסים (נכסים קבועים ונכסים שוטפים)

או

רווח תיפעולי
_______________________________________________________
סה"כ נכסים נקיים (נכסים קבועים ושוטפים פחות התחייבויות שוטפות)

3. רווח למניה

רווח לאחר רבית, מס ודיבידנדים רגילים
______________________________________
מספר המניות הרגילות שהונפקו על-ידי החברה

4. מכפיל

מחיר השוק של מניות רגילות
_______________________
רווח למניה

 

ביצועים

יחסי הביצועים העיקריים הם:

1. תשואה על המכירות או יחס שולי רווח

רווח תיפעולי x 100
________________
סה"כ מכירות


2. יחס מחזור נכסים

סה"כ מכירות
____________
נכסים

יחס תחלופת הנכסים ניתן לחלוקה ל:

1.

מכירות
___________
נכסים קבועים

הניתן לחלוקת משנה ל:

(א)

מכירות
____________
קרקע ומבנים

(ב)

מכירות
____________
מפעל ומכונות

(ג)

מכירות
________
כלי רכב

2.

מכירות
______________
כסים שוטפים


הניתן לחלוקת משנה ל:

(א)

מכירות
____________
מלאי חומרים

(ב)

מכירות
______________
עבודה בתהליך

(ג)

מכירות
_______________
מלאים מוגמרים

(ד)

מכירות
________
חייבים

עלויות

תקורה

יחס-המפתח לעלות הוא:

תקורה x 100
___________
מכירות


יחסי עלות פונקציונליים או מחלקתיים

יחסי העלות הפונקציונליים או המחלקתיים העיקריים הם:

1.

עלות הייצור של המכירות x 100
_________________________
מכירות

הניתן לחלוקת משנה ל:

(א)

עלות החומרים x 100
_________________
ערך המכירות של הייצור

(ב)

עלות עבודה במפעלים x 100
_____________________
ערך המכירות של הייצור

(ג)

עלויות ייצור אחרות x 100
_____________________
ערך המכירות של הייצור

2.

עלויות הפצה ושיווק x 100
_____________________
מכירות

3.

עלויות מינהלה
_____________
מכירות

4.

עלויות שכר x 100
______________
מכירות

עלות ליחידת תפוקה

כאשר ניתן למדוד את התפוקה ביחידות, העלויות ליחידת תפוקה מספקת אמצעי מדידה של הפריון וכן כבקרת עלויות. הנוסחה היא:

עלויות ייצור
_______________
תפוקה ביחידות

 

נזילות

שני יחסי הנזילות העיקריים, הקובעים שלחברה יש מספיק משאבי מזומנים כדי לעמוד בהתחייבויותיה, הם:

1. יחס ההון החוזר (יחס שוטף)

נכסים שוטפים
__________________
התחייבויות שוטפות

2. היחס המהיר

נכסים שוטפים פחות מלאים
_____________________
התחייבויות שוטפות

 

מבנה ההון

יחסי-המפתח לתיאור מבנה ההון הם:

1. יחס חובות לטווח ארוך להון (יחס מנוף פיננסי)

הלוואות לטווח ארוך ועוד מניות בכורה x 100
___________________________________
הון בעלי המניות הרגילות

2. יחס חובות לטווח ארוך למימון לטווח ארוך

הלוואות לטווח ארוך ועוד מניות בכורה x 100
____________________________________________________
הלוואות לטווח ארוך ועוד מניות בכורה ועוד הון בעלי מניות רגילות

3. יחס סה"כ חובות לסה"כ נכסים

הלוואות לטווח ארוך ועוד הלוואות קצרות מועד x 100
_________________________________________
ה"כ נכסים

סיכון פיננסי

יחסי סיכון פיננסי מודדים, בראש ובראשונה לתועלת בעלי המניות והמשקיעים, את הסיכון באי-כיסוי של דיבידנדים ותשלומי רבית על-ידי הכנסות החברה.

יחסי הסיכון העיקריים הם:

1. כיסוי הרבית

יחסי כיסוי הרבית ממקדים את תשומת הלב ביחסים בין התחייבויות לתשלומי רבית והרווחים או תזרימי המזומנים הזמינים לביצוע תשלומים אלה, ובכך מספקים דרך חלופית לניתוח המנוף הפיננסי. הם מראים את מספר הפעמים שהרבית "מכוסה" על-ידי רווחים או תזרימי מזומנים, ולפיכך מצביעים על מידת הסיכון לאי יכולת לשלם את הרבית.

יחסי כיסוי רבית קיימים בשתי צורות:

(א)

רווח לפני רבית ומס
____________________
רבית גולמית לתשלום

(ב)

תזרים מזומנים מפעולות לפני רבית ומס
______________________________
רבית גולמית לתשלום

הרווח מספק את המדידה הכוללת של היכולת לשלם, אולם ככל שהרבית משולמת מהמזומנים, יחס זרימת המזומנים נעשה פחות משמעותי.

אין יחסים אופטימליים לכיסוי הרבית. הם תלויים בנסיבות החברה, אם כי כל חברה נמצאת במצב גרוע אם היא אינה יכולה לכסות את הרבית על-ידי רווחים או אפילו מזומנים. ככל שהתנודות ברווחים או במזומנים גדולות יותר, כך צריך היחס להיות גבוה יותר. עבור רווחים, כיסוי של שתי פעמים הוא משביע רצון בתנאים יציבים. בתזרים מזומנים, כיסוי של ארבע פעמים הוא בריא למדי.

2. כיסוי דיבידנדים

יחסי כיסוי הדיבידנדים בוחנים את המידה בה הרווחים יוכלו לרדת לפני שיובילו לצמצום ברמת הדיבידנדים הנוכחית. יחס הדיבידנדים מחושב כ:

רווחים זמינים לתשלום דיבידנדים רגילים
_________________________________
דיבידנדים רגילים

אם הדיבידנדים הרגילים מכוסים, למשל, שלוש פעמים (מצב בטוח למדי), משמעות הדבר שהרווחים יכולים להיות פחותים פי שלושה ממה שהיו לפני שיווצר מצב של העדר רווחים מספיקים לתשלום הדיבידנדים.

נצילות

בעלי-חוב

שלושת היחסים העיקריים לבעלי-חוב הם:

1. תחלופת חייבים המודד האם כמות המשאבים הנעולים בבעלי-חוב היא סבירה והאם החברה יעילה בהמרת חייבים למזומנים. הנוסחה היא:

מכירות
________
חייבים

ככל שהיחס גבוה יותר, כך המצב טוב יותר

2. תקופת גבייה ממוצעת המודד את משך הזמן הנדרש לגביית סכומים מחייבים. הנוסחה היא:

חייבים
___________
x 365 = תקופת גביה ממוצעת בימים
מכירות

תקופת הגבייה בפועל ניתנת להשוואה עם תנאי האשראי המוצהרים של החברה. אם היא ארוכה מתנאים אלה, זה מצביע על חוסר-יעילות בנוהלי גביית חובות.

3. חובות אבודים המודד את יחס החובות האבודים למכירות:

חובות אבודים
____________
מכירות

יחס זה מציין את יעילותם של נהלי בקרת האשראי של החברה. רמתו תהיה תלויה בסוג העסק. היחס בפועל מושווה עם המטרה או הנורמה כדי לקבוע האם הוא קביל או לא.

נושים

מדידת תקופת תחלופת הנושים מראה את הזמן הממוצע הנדרש לתשלום עבור סחורות ושירותים שנרכשו על-ידי החברה. הנוסחה היא:

נושים
_______
x 365 = תקופת תחלופת נושים בימים
קניות

באופן כללי, ככל שתקופת האשראי המושגת ארוכה יותר, כך ייטב, משום שעיכובים בתשלומים משמעותם שפעולות החברה ממומנות ללא רבית על-ידי כספי הספקים. אולם יש נקודה מעבר לה עיכוב בתשלומים יפגע ביחסי החברה עם ספקים, אשר אם הם פועלים בשוק של מוכרים, עלולים להזיק לחברה. אם החברה נזקקת לתקופה ארוכה מדי כדי לשלם את חובותיה, דירוג האשראי של החברה עלול להיפגע, ובכך להקשות עליה להשיג ספקים לעתיד.


מלאי

חלק גדול של הון החברה עשוי להיות נעול במימון חומרי גלם, עבודה בתהליך וסחורות מוגמרות. חשוב להבטיח שרמות המלאי המוחזקות יהיו נמוכות ככל שניתן ובהתאם לצורך לספק את הזמנות הלקוחות במועד.

1. יחס תחלופת מלאי

עלות המכירות
____________
מלאי

2. תקופת תחלופת המלאי

מכירות x 365
_____________
עלות מכירות

ככל ששיעור תחלופת המלאי גבוה יותר או תקופת תחלופת המלאי קצרה יותר, כך ייטב, למרות שיחס זה שונה מחברה לחברה. לדוגמה, קצב תחלופת המלאי בחברה המוכרת מוצרי מזון חייב להיות גבוה יותר מאשר במפעל ייצור. רמת המלאי בחברה יכולה להימדד על-ידי יחס המלאי המודד כמה ננעל במלאי. הנוסחה היא:

מלאי
______________
נכסים שוטפים

פריון

יחסי פריון מודדים את היעילות בה החברה מנצלת את משאבי האנוש שלה. היחסים העיקריים הם:

1. רווח לעובד

רווח תיפעולי
_______________
מספר העובדים


2. מכירות לעובד

מכירות
______________
מספר העובדים

3. תפוקה לעובד

יחידות שייוצרו או עובדו
_____________________
מספר העובדים

4. ערך מוסף לעובד

ערך מוסף (הכנסות ממכירות פחות עלויות המכירות)
_______________________________________
מספר העובדים

השימוש ביחסים

היחסים לכשעצמם אינם אומרים דבר. הם חייבים להיות מושווים עם:

* נורמה או מטרה;

* יחסים קודמים כדי לאמוד מגמות;

* היחסים המושגים בחברות אחרות בנות-השוואה (השוואה בין-חברות).

יש לנקוט בזהירות בשימוש ביחסים. המגבלות הבאות צריכות להילקח בחשבון:

1. היחסים מחושבים על סמך דוחות פיננסיים המושפעות על-ידי בסיסים פיננסיים ומדיניות שאומצה בנושאים כמו פחת והערכת מלאי.

2. דוחות פיננסיים אינם מייצגים תמונה שלמה של העסק, אלא רק אוסף עובדות הניתן לביטוי במונחים כספיים. אלה עשויים שלא להתייחס לגורמים אחרים המשפיעים על הביצועים.

3. שימוש-יתר ביחסים כאמצעי בקרה על מנהלים עלול להיות מסוכן בכך שההנהלה תמקד את מאמציה פשוט בשיפור היחס מאשר בטיפול בנושאים משמעותיים. לדוגמה, ניתן לשפר את התשואה על ההון הפעיל על-ידי צמצום הנכסים במקום הגדלת רווחים.

4. יחס הוא השוואה של שני נתונים, מונה ומכנה. בהשוואת יחסים, קשה לקבוע האם ההבדלים נובעים משינויים במונה או במכנה, או שניהם.

5. ליחסים יש יחסי גומלין. אי אפשר להתייחס אליהם כאל ישויות מבודדות. שימוש יעיל ביחסים תלוי לפיכך במודעות לכל המגבלות האלו ובאבטחה שלאחר הניתוח ההשוואתי, הם ישמשו כנקודת זינוק לחקירה ונקיטה בפעולה מתקנת ולא יתפסו כבעלי משמעות בזכות עצמם.

תועלות

ניתוח היחסים הניהוליים מבהיר מגמות וחולשות בביצועים כמדריך לפעולה כל עוד נעשות השוואות נכונות והסיבות למגמות שליליות או סטיות מהנורמה נחקרות לעומקן.


 

רגע של השראה
 

ניתוח מצב

שר החוץ לשעבר של ארה"ב, הנרי קיסינג'ר, ביקש מעוזרו לנתח מצב מסוים ולהגיש לו דו"ח כתוב. העוזר עבד על הדו"ח יום ולילה. לאחר שסיים הוא הגיש את הניתוח לקיסינג'ר וזה החזיר לו אותו. לדו"ח צורף פתק שאמר: עשה זאת שוב.

לאחר שחזר על הדו"ח שלוש פעמים, ביקש העוזר לראות את קיסינג'ר וזה אמר לקיסינג'ר: "עשיתי כמיטב יכולתי."

קיסינג'ר: "אם כך, אקרא זאת כעת."

 

 

 

               

Copyright © 2007 Meir Liraz. All Rights Reserved     האנציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול